Tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Nimi: Uninen siili Oy

Y-tunnus: 3307351-3

Osoite: PL 38, 40101 Jyväskylä

Sähköposti: [email protected]

Verkkosivuston osoite on uninensiili.fi

 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Uninen siili Oy:n (Unisen siilin) kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö.

 

2. Rekisterin nimi

Unisen siilin asiakasrekisteri

Unisen siilin sähköpostilista

Unisen siilin verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen, Unisen siilin liiketoiminnan kehittäminen ja asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely. Sähköpostilistalle liittyneiden osalta henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon ja markkinointi- ja mainontaviestintään.

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakassuhteen hoitaminen (sopimus) ja rekisteröidyn antama suostumus.

 

4. Rekisterin tietosisältö

Pääsääntöiset lähteet tiedoille ovat rekisteröidyn täyttämä taustatietolomake, uninensiili.fi-sivustolla (tai Unisen siilin muulla hallinnoimalla sivustolla) rekisteröidyn antamat tiedot ja rekisteröidyn sosiaalisessa mediassa rekisterinpitäjälle antamat tiedot. Rekisteröity on voinut myös toimittaa osan tiedoista rekisterinpitäjälle sähköpostitse tai puhelimitse.

 

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavanlaisia tietoja:

 • Henkilö- ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

 • Maksutapa, maksuvälineiden yksilöintitiedot sekä ostojen tiedot

 • Ostopäivä, palvelun toimituspäivä

 • Toimitustiedot- ja tapa

 • Rekisteröityyn kohdistetut mainoskampanjat sekä tuotetiedot ja ohjeistukset ja muu viestintä

 • Asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito

5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Pääsy rekisterin tietoihin on vain rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän mahdollisilla työntekijöillä. 

 

Jos maksutapana on lasku, toimitetaan laskupalvelun tarjoajalle tarvittavat tiedot laskun muodostusta varten.

 

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 

6. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

 

7. Henkilötietojen suojaus ja säilytysaika

Rekisteritietoja sisältävät tietokannat on suojattu teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin sekä säilytys tapahtuu lukituissa tiloissa.

 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Uninen siili arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipyättä.

 

8. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;

 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

 • tarkastaa ja tarvittaessa oikeus saada oikaistua ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.

 • oikeus saada poistettua rekisteröityä koskevat tiedot, kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.

 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 

9. Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Eväste sisältää nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voi tunnistaa sivustolla vierailevan selaimen. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta, eikä evästeitä voi käyttää haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa evästeiden avulla. Evästeitä käytetään sivuston tarjoamiseen, sekä sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla voidaan analysoida sivuston käyttöön liittyviä tietoja. Evästeitä voidaan hyödyntää myös mainonnan kohdentamisessa. Sivuston käyttäjä voi estää evästeiden käytön muuttamalla omia selainasetuksiaan tai tyhjentää evästeet omasta selaimestaan. Tällöin on kuitenkin syytä huomioida, että evästeiden estäminen tai poistaminen voi vaikuttaa haitallisesti tai estää kokonaan sivuston käytön.

 

10. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Uninen siili voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Uninen siili suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.